همایش علوم انسانی قرآن بنیان هم یک بحثی است بنیانی و مبنایی و هم در آن توجه به علوم انسانی و هم توجه به قرآن کریم دارد و سعی می رود که بعدها این همایش بصورت دوسالانه و ... به کار خود ادامه دهد. این همایش در دو گروه پژوهش های بنیادین قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی و گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث دانشگاه مورد توجه قرار گرفت.