محور نخست: چیستی علوم انسانی قرآن بنیان(ماهیّت، مبانی، ویژگی ها)

محور دومچرائی علوم انسانی قرآن بنیان (ضرورت ها،  اهداف،  مزیّت ها)

محور سوم:  چگونگی علوم انسانی قرآن بنیان( الزامات، الگوها، روش ها)